Organizator:

XVI Forum Miejska Sztuka Ogrodowa: „Ekologia miasta”

Podziel się

Przed nami już XVI edycja Miejskiej Sztuki Ogrodowej! To okazja do rozmów, ale też wyjście ze świata nieco wirtualnego, papierowego do realnego, namacalnego. Współpraca Targów Gardenia z energicznym zespołem "Zieleni Miejskiej" kolejny raz zaowocuje doskonałym wydarzeniem dla profesjonalistów branży ogrodniczej.

Hasłem tegorocznej edycji jest: „Ekologia miasta”. Prelegentami będą cenieni w branży eksperci i pasjonaci architektury krajobrazu, zarówno naukowcy, jak i praktycy. 

Program wydarzeń

W trakcie XVI Forum zamierzamy poruszyć takie tematy jak:

Relacja człowiek-środowisko

Rozwój cywilizacji ludzkiej, od samych jej początków, nierozerwalnie wiąże się z wykorzystaniem zasobów przyrody. Warto jednak pamiętać, że mimo wielu różnych znaczących osiągnięć nadal jesteśmy częścią przyrody a wszelkie zakłócenia tego związku, mogą zaowocować globalną katastrofą. Z ostatecznym zanikiem lub redukcją ludzkiej populacji w skali globu włącznie. Należy zatem dobrze rozpoznać naturę czynników zmieniających relację człowiek - środowisko. Choćby po to, by uniknąć katastrofalnych błędów. Dobrym punktem wyjścia do tego rodzaju analiz jest prawidłowa diagnoza sytuacji w miastach. 

Gospodarowanie wodą opadową w kontekście bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem roli drzew.

Objawy postępujących zmian klimatycznych, takie jak przeplatające się okresy suszy, z gwałtownymi, powodującymi podtopienia opadami, zrodziły konieczność poszukiwania metod przemyślanego i skutecznego retencjonowania wody.
Chodzi o to, by woda była gromadzona podczas gwałtownych ulew i uwalniana w okresach jej niedoboru. Tak właśnie powstała idea "miasta gąbki" (ang. Sponge Cities), którą po raz pierwszy zaproponowano w rozwijających się urbanistycznie i gospodarczo Chinach. Społeczności tego kraju, w skutek zabetonowywania dużych przestrzeni, cierpieć zaczęły na związane z tym negatywne zjawiska.
"Miasto gąbka" to cel, którego realizacji służy m.in. stosowanie alternatywnych form zieleni, takich jak zielone dachy, czy też zielone ściany. Nie brak tu także innych innowacyjnych rozwiązań, takich jak: zielone torowiska, zielone dachy z rozchodników na wiatach przystankowych czy miejskich autobusach.
Tego rodzaju metod jest (i z pewnością powstanie jeszcze) wiele, bo oprócz długoterminowych korzyści, takich jak zapobieganie podtopieniom czy szkodliwemu wpływowi tzw. wysp ciepła, pojawiają się również dodatkowe benefity, jak np. poprawa samopoczucia mieszkańców na skutek przebywania w zieleni lub zmniejszenie efektu miejskiej wyspy ciepła, zwiększenie bioróżnorodności.
I właśnie o tym należy rozmawiać. 

Bioróżnorodność

Różnorodność biologiczna to podstawowa cecha przyrody określająca rozmaitość występujących ekosystemów, gatunków żywych organizmów i ich genów. Można więc stwierdzić, że im bardziej zróżnicowane jest środowisko przyrodnicze, tym jest ono stabilniejsze, lepiej funkcjonuje i w następstwie jest bardziej odporne na zachodzące zmiany. Niestety obecnie obserwuje się dramatyczny spadek bioróżnorodności, także na obszarze miast. Należy więc bez zbędnej zwłoki dokonać skutecznej analizy sytuacji i podjąć właściwe działania. 

Zielone korytarze

Zielone korytarze to dobrze zaprojektowane ulice, skróty osiedlowe, ścieżki atrakcyjne do przejścia lub przejechania, które stymulują ruch pieszo – rowerowy i usprawniają relacje między przechodniami w punktach osiedlowych – podwórkach albo skwerach, pełnią też funkcje rekreacyjne, wypoczynkowe, sportowe, zdrowotne, edukacyjne i integracyjne.

Greenwashing

Czyli wykład o tym, jak nie dać się „nabić w eko-butelkę” i jak nie uwierzyć w to, że jakiś produkt albo usługa jest przyjazna dla przyrody, podczas gdy w rzeczywistości, dokonując jej zakupu, dbamy raczej o dochody sprzedającego ją podmiotu, niż o potrzeby środowiska i Naszej Planety.

System informacji przestrzennej

System informacji przestrzennej to dane dotyczące zagospodarowania i cech terenu, zawarte w wielu systemach komputerowych, które pozwalają na ich skuteczne gromadzenie, analizę i prezentację, w taki sposób, aby pomagały w planowaniu zagospodarowania i rozwiązywały problemy z nim związane. Są one regulowane odpowiednimi prawami, aby zawsze były wiarygodne i dokładne.
Zgodnie z klasyczną definicją: Systemem informacji przestrzennej nazywa się system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych zawierających informacje przestrzenne oraz towarzyszące im informacje opisowe o obiektach wyróżnionych w części przestrzeni objętej działaniem systemu.
Wyróżnia się dwa rodzaje systemów informacji przestrzennej:
• LIS (Land Information System) – system informacji o terenie, który zawiera dane o określonych obszarach. W tym systemie znajdziemy informacje nieprzetworzone, które uzyskuje się z pomiarów.
• GIS (Geographical Information System) – system informacji geograficznej, mówi o podziałach i wykorzystaniu terenu. Dysponuje danymi przetworzonymi, na mapach o mniejszej skali, które nie są tak dokładne jak LIS.  

Zawierają one informacje opisowe oraz przestrzenne. Pierwsze to dane jakościowe i ilościowe (np, liczba mieszkańców lub nazwy miejscowości i ulic). Do przestrzennych zaliczamy natomiast lokalizację, kształt, rozmiar oraz opis obiektów, a także przestrzeń znajdującą się między nimi. Przy czym nanosi się je na aktualizowane mapy.

Moderator konferencji

Profesor UPP dr hab. Piotr Urbański

Obecnie Prodziekan ds. studiów na kierunkach: Ogrodnictwo i Architektura krajobrazu. Nauczyciel akademicki od 1983 roku. Wielokrotnie pełnił funkcję przewodniczącego komisji: senackich, rektorskich i wydziałowych. Od 2001 do 2021 roku kierował Katedrą Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu. Za udział w pracach naukowo-badawczych, organizacyjnych i dydaktycznych był wyróżniony: nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, JM Rektora UPP oraz odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Seminarium Miejska Sztuka Ogrodowa prowadzi od pierwszej jej edycji, tj. 2007 roku.

Prelegenci

mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Barszczewska-Woszczyk

Temat: Zintegrowane projektowanie oraz gospodarowanie zielenią w miastach | Absolwentka Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie. Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni w zakresie kierowania robotami budowy i utrzymania terenów zieleni. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania oraz nadzoru autorskiego nad realizacją i utrzymaniem ogrodów i terenów zieleni miejskiej. Pracownik Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego IRMiR. Zaangażowana w realizację i koordynację projektów edukacyjno – szkoleniowych, w tym projektu pn.: „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” dofinansowanego z NFOŚiGW oraz koordynację w zakresie kompetencji IRMiR projektu pn.: „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju” realizowanego wspólnie ze Związkiem Miast Polskich w ramach Programu “Rozwój Lokalny”.

mgr inż. arch. kraj. Aleksander Lech

Temat: Dachy pokryte roślinnością jako źródło pożywienia i energii | Absolwent i nieetatowy wykładowca Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Architekt Krajobrazu z wieloletnim doświadczeniem w firmach wykonawczych oraz projektowych. Rzeczoznawca PSDZ-NOT w specjalności projektowanie (technologie), wykonawstwo (realizacja, budowa), eksploatacja (konserwacja, pielęgnacja), naprawy, rewitalizacja (modernizacja), dobory roślin. Członek zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Uczestnik licznych konferencji międzynarodowych o problematyce zmian klimatycznych i sposobach niwelowania skutków tych zmian w miastach. Prywatnie i zawodowo pasjonat i propagator zieleni na terenach zurbanizowanych. Specjalista w firmie GCL w dziedzinie wdrażania systemów ochrony drzew, zazieleniania dachów i retencji wód opadowych w miastach. Odpowiada za współpracę z inwestorami, projektantami oraz wykonawcami na każdym szczeblu inwestycyjnym, propagując wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań, stosowanych w Architekturze Krajobrazu.

dr inż. Daria Sikorska

Temat: System informacji przestrzennej | Adiunkt w Instytucie Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie, Specjalista ds. ochrony środowiska, ekolog krajobrazu, botanik. W pracy naukowej specjalizuje się w aspektach związanych z usługami ekosystemowymi jakie zieleń miejska dostarcza mieszkańcom miast i ich kwantyfikacji. Prowadzi interdyscyplinarne prace, w których łączy badania różnorodności biologicznej, badania preferencji mieszkańców miast, z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi, jak analizy zobrazowań satelitarnych i narzędzia GIS. Prowadzi projekty i prace wdrożeniowe związane z wprowadzaniem rekreacji w terenach cennych przyrodniczo, a także rozwiązań bliskich naturze (NbS) w środowisku miejskim. Zdobywała doświadczenie w czasie staży badawczych m.in. w University of Greenwich w Wielkiej Brytanii, w latach 2017-2020 pracowała w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN W Łodzi w międzynarodowym projekcie ENABLE (Biodiversa), w którym rozwijała swoje zainteresowania w zakresie planowania zielonej infrastruktury w miastach. Entuzjastka udziczania miast i promotorka wprowadzania do miast rozwiązań podpartych faktami, badaniami i wiedzą naukową.

Dawid Masło

Temat: Nauczyciel bliski przyrodzie | Edukator Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Od najmłodszych lat zgłębia tajniki przyrody. Obecnie kończy doktorat w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, który związany jest z badaniami w Magurskim Parku Narodowym. Laureat 16 edycji konkursu Popularyzator Nauki w kategorii Animator. Popularyzację nauki zaczął w trakcie studiów magisterskich na kierunku biologia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Narodowej w Krakowie - wtedy to rozpoczął działalność w studenckim kole naukowym oraz zapisał się do Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Do prowadzonych przez siebie zajęć podchodzi bardzo osobiście. „Jednym fundamentem jest wiedza i przekazywanie informacji, ale chciałbym też przekazywać swoje doświadczenia, odczucia, bo zawsze mi tego u innych brakowało, a to według mnie jest kluczowe w poznawaniu natury” – podkreśla. Jest autorem książki „Przyroda Polska”, w której zaprasza czytelników do podróży przez 4 pory roku w polskiej przyrodzie. Współautor przewodnika dla dzieci i ich rodziców: „Spacerownik Odkrywcy Przyrody”.

mgr inż. Ernest Rudnicki

Temat: Gospodarowanie wodą opadową w kontekście bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem roli drzew | Dendrolog, biegły sądowy, inspektor nadzoru nad zielenią zabytkową, opiekun drzew na cmentarzach, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego działający w Sekcji Drzew Pomnikowych, właściciel firmy zajmującej się pielęgnacją i chirurgią drzew uprawnionej do prac przy pomnikach przyrody i na terenach objętych opieką konserwatorską. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym książkowej monografii "Topole w krajobrazie Polski", wyd. PWRiL 2020.

Joanna Karcz

Temat: Zielone korytarze | Absolwentka kierunku architektura krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz kierunku Biologia na Uniwersytecie Wrocławskim. Studiowała przez rok w Hiszpanii na Universidad Politecnica de Cartagena oraz odbyła praktyki półroczne w pracowni projektowej na Teneryfie. Członek Stowarzyszenia Dachy Zielone. Inspektor w Zakładzie Zieleni Miejskiej w Katowicach, gdzie spełnia się roli koordynatora oraz projektanta zieleni terenów miejskich.

Karol Podyma

Temat: Ogrody biocenotyczne | Właściciel lakikwietne.pl, firmy zbudowanej na wiedzy i doświadczeniu założyciela. Wychowany w rodzinie biologów, wykształcony na botanika, z doświadczenia ogrodnik, o naturze społecznika. W 2014, wspólnie z bratem, założył Fundację Łąka, która wypromowała ideę tworzenie łąk w polskich miastach. W ciągu kilku lat kwietna rewolucja stała się faktem, a piękne i pożyteczne łąki zaczęły być wizytówką nowoczesnych miast. Kolejnym krokiem jest skupienie na obszarach wiejskich i produkcji rolnej, która ma kluczowe znaczenie dla ochrony polskiej przyrody. Badamy wpływ dzikich kwiatów na bioróżnorodność, jakość plonów i obecność szkodników upraw. Naukowcy w wielu krajach mówią o zbawiennym działaniu dzikich kwiatów w rolnictwie, my pracujemy z polskimi rolnikami, aby wykorzystać siłę nasion w naszych warunkach.

Karolina Nawrot

Temat: Miejski greenwashing, czyli zielone nadużycia dla poprawy wizerunku. | Innowatorka społeczna, specjalistka od komunikacji, inicjatorka ogólnopolskiej dyskusji o publicznych łąkach kwietnych. Prezeska Fundacji Kwietnej i współzałożycielka firmy Łąki Kwietne. Na co dzień zaangażowana w ukwiecanie przestrzeni i wzbogacanie bioróżnorodności. Trzonem działalności jest inspirowanie i sieciowanie osób, instytucji i organizacji, które chcą działać na rzecz poprawy jakości wspólnej przestrzeni.

Klaudia Beker

Temat: Greenwashing | Rzeczniczka prasowa w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Poznaniu; dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem oraz leśniczka. Obecnie łączy wiedzę leśną i przyrodniczą z działaniami w obszarze Public Relations. Specjalizuje się w komunikacji leśnictwa miejskiego, wpływu środowiska na obszary miejskie oraz zmianach klimatycznych.

Łukasz Pawlik

Temat: Standardy utrzymania terenów zieleni w mieście | Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Doświadczony pracownik administracji samorządowej. Absolwent Wydziału Leśnego na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie zarządzania w administracji publicznej w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej, a także projektowania ogrodów i terenów zieleni przy Uniwersytecie Rolniczym i Politechnice Krakowskiej. Przez cały czas związany z krakowską zielenią, początkowo jako inspektor, a następnie kierownik Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa gdzie zajmował się sprawami ochrony zieleni, obecnie w ZZM odpowiada za jej utrzymanie. Od stycznia 2019 roku pełni także obowiązki Miejskiego Architekta Krajobrazu w Krakowie.

Magdalena Goczał

Temat: Nauczyciel bliski przyrodzie | Pracownik zespołu „Kraków w Zieleni” Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, w którym na co dzień zajmuje się koordynowaniem projektów edukacyjnych oraz działaniami aktywizującymi społecznie. Współtworzyła liczne projekty edukacyjne m.in. ścieżkę edukacyjną „Drugie życie drzew”, scenariusz interaktywnych ekspozycji w Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”, jest współautorką przewodnika dla dzieci i ich rodziców „Spacerownik Odkrywcy Przyrody”. Przyrodnik z wykształcenia i z miłości. Przyrodnicze wykształcenie oraz inspiracje poznane na studiach podyplomowych „Edukacja przyrodniczo-leśna” oraz wielu praktycznych kursach prowadzonych przez doświadczonych edukatorów przyrodniczych, wykorzystuje w tworzeniu pomocy, gier i treści edukacyjnych dedykowanych dzieciom, ich rodzicom a także nauczycielom.

Michał Szafraniec

Temat: Zielone korytarze | Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na kierunkach dziennikarstwo w kręgu kultury oraz medioznawstwo. Były dziennikarz specjalizujący się w kwestiach miejskich terenów zielonych. W swojej karierze zawodowej brał także udział w przygotowywaniu Programów Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Programów Rewitalizacji dla kilkudziesięciu gmin z całej Polski, a także opracowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów unijnych z zakresu niskiej emisji, energooszczędności, mobilności miejskiej oraz rewitalizacji. Obecnie specjalista ds. komunikacji społecznej w Zakładzie Zieleni Miejskiej w Katowicach.

dr inż. Monika Joanna Latkowska

Temat: Relacja człowiek-środowisko | Absolwentka Ogrodnictwa w SGGW. Pracuje w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego jako Zastępca Dyrektora ds. ogrodniczych. Od lat interesuje się zagadnieniami związanymi z wpływem roślin na zdrowie i samopoczucie ludzi, terapią ogrodniczą, nowymi formami zieleni miejskiej oraz miejskim ogrodnictwem. Jest autorką wielu publikacji popularno-naukowych. Stale współpracuje z Zielenią Miejską”. Prowadzi warsztaty i szkolenia popularyzujące wiedzę o roślinach ozdobnych i ogrodnictwie.

Wojciech Januszczyk

Temat: Greenwashing | Architekt krajobrazu, pracownik Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, fundator Fundacji Krajobrazy, Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni. Pełnił funkcję prezesa ogólnopolskiego Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu, z ramienia której w 2008 roku podpisał przystąpienie Polski do Ogólnoświatowej Federacji Architektury Krajobrazu (IFLA). Pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu IN Garden. Wraz z zespołem zdobył szereg nagród w konkursach dotyczących przestrzeni publicznych i komercyjnych. Twórca ''Ogrodu Snu'' zrealizowanego w ramach wystawy Zieleń to Życie wspierającego działania Fundacji Ewy Błaszczyk ''AKOGO?''

Serdecznie zapraszamy do udziału!

ZAPISY MOŻLIWE NA STRONIE WYDARZENIA:

ZOBacz więcej ZAPISZ SIĘ!
Program wydarzeń